Приложение № 12

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             ДО

                                                                                                                                             ПОСОЛСТВОТО НА

                                                                                                                                             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В

                                                                                                                                             ......................................................

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 46, ал. 9, изр. 1, §1, т. 1 от ДР и §5 от ПЗР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

 

 

от

……………………………………………………………....……....................................................................,

(имена по документ за самоличност)

ЕГН ....................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

(адрес на пребиваване в съответната държава)

.............................................................................................................................................................................

(постоянен адрес в Република България)

 

Желая да гласувам в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.      съм живял(а) постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в .............................................................................................................................................................................

(друга държава-членка на Европейския съюз)

2. Не съм поставен(а) под запрещение, нито изтърпявам наказание лишаване от свобода.

3. Не съм гласувал(а) за членове на Европейския парламент на изборите през 2004 г.

 

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Съгласен(а) съм личните ми данни да бъдат обработени във връзка със съставянето на избирателния списък.

 

 

Дата ………………. 2007 г.                                                Подпис:

 

Заявлението-декларация се подписва саморъчно и се подава лично, чрез писмо или в електронна форма до посолството на Република България в съответната държава не по-късно от 20 дни преди изборния ден.

Съгласно §1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ:

“Живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз е:

- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз,

най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

 

Clikk here to return Home